This content is password protected. To view it please enter your password below:

EKOLOŠKI OBRAZUJMO SEBE I LjUDE OKO NAS

Edukacija srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti

O projektu

Projekat pod nazivom: “EKOLOŠKI OBRAZUJMO SEBE I LjUDE OKO NAS”, prihvaćen je za finansiranje kao jedan od projekata od javnog interesa u opštini Bor, u 2018. godini

Kratak opis projekta: Projekat podrazumeva edukaciju srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti, što se nadovezuje na već postojeću edukaciju osnovaca, predviđenu Strategijom održivog razvoja opštine Bor za period 2011. – 2021. Prvi korak u tome će biti sprovođenje ankete, na osnovu čijih rezultata će se definisati smernice za implementaciju najefektivnijeg programa ekološkog obrazovanja. Pored teorijske nastave, planirana je i realizacija kreativnih radionica na kojima će đaci osmišljavati načine za uvođenje ekoloških sadržaja u svakodnevne školske aktivnosti. Postavljanjem onlajn upitnika na veb platformu, istraživanje će se proširiti i na lokalno stanovništvo, što će omogućiti uvid u trenutno stanje i praćenje promena u budućnosti.

Ciljevi projekta: Osnovni cilj Projekta je utvrđivanje i unapređenje trenutnog stanja ekološke svesti, stavova i znanja učenika srednjih škola, ali i ostalog stanovništva borske opštine. Osnovna ideja je podizanje ekološke svesti i podsticanje učenika na pokretanje inicijativa i akcija usmerenih ka promociji ekološki odgovornog ponašanja i usvajanje ekoloških vrednosti i navika u svakodnevnim životnim aktivnostima. Konzistentnost ciljeva predloženog Projekta i usvojene Strategije održivog razvoja opštine Bor za period 2011. – 2021. ogleda se u usvajanju principa održivog razvoja i upoznavanju građana sa načinima na koje mogu da doprinesu zaštiti i unapređenju stanja životne sredine. Takođe, zajednički cilj je podizanje stepena kvaliteta obrazovanja mladih iz oblasti ekologije.

Realizacija projekta: U okviru projekta „Ekološki obrazujmo sebe i ljude oko nas“ realizovane su radionice u srednjim školama na teritoriji opštine Bor. Projektom su bile obuhvaćene sve srednje škole: Gimnazija „Bora Stanković“, Mašinsko-elektrotehnička škola, Tehnička škola i Ekonomsko-trgovinska škola u Boru.

Nakon održane promocije na kojoj su đaci mogli da se upoznaju sa ciljevima i očekivanim rezultatima Projekta i koje su prednosti samog njihovog učešća na Projektu, uz podršku direktora i profesora sastavljen je spisak zainteresovanih učenika, formirane su grupe polaznika i zakazani termini radionica koji su usklađeni sa obavezama đaka i aktivnostima u samoj školi.

Na samim radionicama, učenicima su najpre predstavljeni osnovni pojmovi iz oblasti ekološkog menadžment, kao i osnovni menadžment alati za generisanje novih ideja i analizu trenutne situacije. Zatim su od strane Projektnog tima bili ohrabreni da sami identifikuju najveće ekološke probleme. Metodom glasanja, zasnovanoj na vi[ekriterijumskoj analizi, učenici su se opredeljivali koji od pomenutih problema je potrebno po njima najurgentnije rešavati. Kao rezultat toga, u svakoj školi, odabrano je po mišljenju učenika pet gorućih ekoloških problema.

Učenici su potom bili podeljeni u timove i svaki od timova je odabrao po jedan od izdvojenih pet problema, koji su kasnije po mentorskom principu oni pokušavali da reše uz pomoć svojih profesora i članova Projektnog tima. Učenici u svim školama uspešno su savladali tematiku radionica i kao dokaz dobili sertifikat za učešće u radionici.

O PROJEKTU P.O.W.E.R.

Ovde možete pronaći više detalja o projektu

Ciljevi projekta

Imajući u vidu da je region Istočne Srbije dugi niz godina među najnerazvijenijim područjima u Srbiji, UNIM je sproveo istraživanje na temu ženskog preduzetništva kako bi se utvrdio nivo uključenosti žena u poslovne aktivnosti. Na osnovu dobijenih rezultata stvorena je ideja o pokretanju projekta sa osnovnim ciljem da se žene osposobe i osnaže za pokretanje sopstvenog biznisa.

S obzirom da se pokazalo da su žene kao potencijalni preduzetnici više fokusirane na dobrobit zajednice, realizacija ovog projekta ima za cilj da podrži osnaživanje žena u preduzetništvu, u ovom regionu, što će dovesti do dinamičnijeg razvoja čitave zajednice.

Grad Bor je u više navrata objavljivao “Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje”, sa propisanim kriterijumima i formom. Jedan od konkretnih ciljeva ovog projekta je povećanje kompetencija žena u ispunjavanju propisanih uslova za pokretanje vlastitog biznisa i podnošenje zahteva za različite izvore finansiranja, kao što je Javni poziv grada Bora.

PROJEKTNI TIM

Ovde možete saznati više o timu koji učestvuje u realizaciji projekta

Upoznajte naš tim

Ivan Mihajlović

edukator na projektu

Polje interesovanja je u oblasti inženjerskog menadžmenta, korporativne društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva.

Isidora Milošević

koordinator projekta

Polje interesovanja je strategijski menadžment, upravljanje novim tehnologijama i inovacijama i socijalno preduzetništvo.

Milica Veličković

predsednik Udruženja i eduktor na projektu

Glavne oblasti interesovanja su preduzetništvo, ljudski resursi i ekološki menadžment.

Anđelka Stojanović

edukator na projektu

Glavne oblasti istraživanja su korporativna društvena odgovornost i socijalno preduzetništvo.

Predrag Đorđević

IT, web master​

Glavna područja istraživanja su menadžment kvaliteta i primena informacionih tehnologija u menadžmentu.

PROVIDING OPPORTUNITIES FOR WOMEN EMPOWERMENT RIGHTS

Projekat za osnaživanje žena u preduzetništvu

Vesti

Realizovana poslednja aktivnost projekta „P.O.W.E.R.“

Nakon dva uspešna ciklusa radionica u okviru projekta „P.O.W.E.R.“ polaznicama su podeljeni sertifikati.

Poslednja aktivnost projekta realizovana je u okviru Internacionalne majske konferencije o strategijskom menadžmentu – IMCSM19. U okviru ove konferencije je organizovan okrugli sto sa temama „Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća“ kao i „Osnaživanje žena u preduzetništvu“, na kome su predstavljeni rezultati projekta „P.O.W.E.R.“. Zainteresovane učesnice radionica su prisustvovale ovom okruglom stolu i imale priliku da od eksperata iz oblasti preduzetništva čuju o ključnim  faktorima neophodnim za uspešno vođenje poslovanja. 

Podrška Ambasade Australije Projektu za osnaživanje žena u preduzetništvu „P.O.W.E.R.“

U cilju pružanja podrške projektu „P.O.W.E.R.“,  njena ekselencija Rut Stjuart, ambasadorka Australije,  u pratnji Ane Redžić, politički savetnik i Stevana Vasića, politički/ekonomski savetnik, posetila je Grad Bor. Ambasadorka je prisustvovala radionici i tom prilikom se obratila učesnicama kako bi ih podržala u njihovoj nameri da osnuju sopstveno preduzeće. 

U sklopu svoje posete ambasadorka je posetila Tehnički fakultet u Boru gde je sa predstavnicima fakulteta razgovarala o mogućoj saradnji sa univerzitetima iz Australije. Zatim je usledila poseta Gradskoj upravi Grada Bora gde su predstavnici Udruženja zajedno sa njenom ekselencijom i gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem razmatrali preduzetničku sliku Grada Bora i okoline, ali i razgovarali o budućoj saradnji. 

Početak edukacije u okviru realizacije Projekta za osnaživanje žena u preduzetništvu „P.O.W.E.R.“

Prvi ciklus edukacija u okviru projekta „P.O.W.E.R.“ projekta otpočeo je 25.02.2019. godine u Boru. U okviru ovog ciklusa edukacija 30 žena iz Bora i okoline imaće priliku da nivo svojih kompetencija u oblasti preduzetništva podigne na mnogo viši nivo. Polaznice obuke su najpre upoznate sa osnovnim elementima preduzetništva i trenutnom situacijom u sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i sa mogućnostima pristupanja izvorima finansiranja za samozapošljavanje i  pokretanje sopstvenog preduzetničkog poduhvata. Takođe, učesnice obuke će imati priliku da predstave svoje poslovne ideje i razloge zbog kojih žele da postanu preduzetnice. 

Sastanak sa Gradskom upravom Grada Bora

U okviru inicijalnih aktivnosti vezanih za Projekat za Osnaživanja Žena u Preduzetništvu „POWER“, održan je sastanak u gradskoj upravi grada Bora na kome su učestvovali članovi projektnog tima, gradonačelnik Aleksandra Milikić kao i predstavnici lokalne samouprave. Na sastanku je bilo reči o svim aktivnostima predviđenih ovim projektom koje obuhvataju obuke žena, u cilju sticanja neophodnih znanja i kompetencija za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i za apliciranje za konkretne izvore finansiranja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Bora.

Izvor: Grad Bor

Učenici su potom bili podeljeni u timove i svaki od timova je odabrao po jedan od izdvojenih pet problema, koji su kasnije po mentorskom principu oni pokušavali da reše uz pomoć svojih profesora i članova Projektnog tima. Učenici u svim školama uspešno su savladali tematiku radionica i kao dokaz dobili sertifikat za učešće u radionici.

Ukratko o projektu

Cilj ovog projekta je da omogući ženama iz lokalne zajednice da steknu znanja iz oblasti predzetništva neophodna za pokretanje sopstvenog biznisa. Besplatna obuka će se odvijati u dva ciklusa i trajaće pet dana.

Polaznice obuke će steći znanja koja će im omogućiti da samostalno definišu poslovnu ideju, kreiraju biznis plan, apliciraju za dostupne izvore finansiranja i sl.

Obuka

Petodnevne interaktivne radionice biće realizovane u dole navedenim terminima, sa prvim ciklusom u februaru i drugim ciklusom u martu 2019. godine. Obuka će se sastojati od teorijskog i praktičnog razmatranja problema preduzetništva. Na početku radionice članovi projektnog tima će upoznati učesnice sa osnovnim zahtevima i principima koje se tiču pokretanja sopstvenog biznisa, kroz neophodnu dokumentaciju i proceduru njenog popunjavanja. Učesnicima će zatim biti predstavljeni modeli uspešne poslovne prakse (socijalno poduzetništvo, mikro, mala i srednja preduzecća itd.). Nakon toga, svaka učesnica će definisati svoju poslovnu ideju koju će razvijati u toku obuke.

Učesnice će u toku obuke naučiti da definišu misiju i viziju predloženog poslovnog subjekta, kreiraju SWOT analizu, definišu poslovne aktivnosti, pronađu potencijalne izvore finansiranja, identifikuju ciljne grupe u svom poslovanju, ostvare finansijsku ravnotežu itd.

Nakon završetka obuke koja se odnosi na poslovni plan, učesnice će se obučiti za pripremu prijava za različite izvore finansiranja, između ostalog i za „Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje“, koji se redovno raspisuje u gradu Boru, kao i sličnim akcijama u ostalim opštinama u istočnoj Srbiji.

Termini obuke

25. Februar - 01. Mart 2019.

25 - 29. Mart 2019.

Obuka u oba termina biće održana u popodnevnim časovima u prostorijama Doma omladine u Boru, u ulici Đorđa Vajferta 11. Precizna satnica održavanja obuke biće blagovremeno istaknuta na sajtu. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

KONTAKT

Kontakt podaci

Telefon

+381 060/435-15-90

pratite nas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Postavite pitanje

PROJEKTI

Ovde možete videti aktuelne i do sada realizovane projekte na kojima su učestvovali članovi UNIM-a

Realizovano

Besplatne obuke polaznica koje žele da pokrenu sopstveni biznis i steknu osnovna znanja iz oblasti predzetništva. Obuka između ostalog pokriva sledeće teme:
  • pokretanje poslovne ideje
  • definisanja biznis plana
  • apliciranja za dostupne izvore finansiranja.
Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Australije u Beogradu i grada Bora

Realizovano

Projekat podrazumeva edukaciju srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti, što se nadovezuje na već postojeću edukaciju osnovaca, predviđenu Strategijom održivog razvoja opštine Bor za period 2011. – 2021.

Osnovna ideja je podizanje ekološke svesti i podsticanje učenika na pokretanje inicijativa i akcija usmerenih ka promociji ekološki odgovornog ponašanja i usvajanje ekoloških vrednosti i navika u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Realizacija projekta: U okviru projekta realizovane su radionice u srednjim školama na teritoriji opštine Bor. Projektom su bile obuhvaćene sve srednje škole: Gimnazija „Bora Stanković“, Mašinsko-elektrotehnička škola, Tehnička škola i Ekonomsko-trgovinska škola u Boru.

O UNIM-u

Ovde možete saznati više o nama i našim ciljevima

UNIM

UNIM je kao udruženje registrovano 2014. godine, međutim članovi udruženja imaju višegodišnje iskustvo u realizaciji projekata i edukacijama mladih i odraslih.

Dosadašnje iskustvo članova udruženja ogleda se kroz brojne vannastavne aktivnosti, kao što su radionice, izrade studija slučaja, razmena studenata, studentski simpozijumi i sve to u cilju unapređenja kompetencija i veština studenata kao budućih inženjera menadžmenta.

Facebook

Postite stranicu Udruženja na kojoj su predstavljene razne aktivnosti Udruženja

E-mail

Pošaljite nam poruku na adresu unim.atem@gmail.com i raspitajte se o našim aktivnostima

Instagram

Pratite aktivnosti u kojima učestvuje naše Udruženje na Instagramu

Članovi udruženja

Dr Ivan Mihajlović
Dr Milovan Vuković
Dr Snežana Urošević
Dr Dejan Bogdanović
Dr Ivan Jovanović
Dr Isidora Milošević
Dr Đorđe Nikolić
Dr Predrag Đorđević
Dr Milica Veličković
Dr Sanela Arsić
Dr Marija Panić
Dr Aleksandra Fedajev
Dr Danijela Voza
Dr Ivica Nikolić
Anđelka Stojanović
Dr Nenad Milijić
Dr Tamara Rajić

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

UDRUŽENJE NАSTАVNIKА INŽENJERSKOG MENАDŽMENTА

Ko smo mi?

Udruženje grаđаnа „Udruženje nаstаvnikа inženjerskog menаdžmentа – UNIM“ je dobrovoljno, nestrаnаčko, nevlаdino i neprofitno udruženje koje okupljа nаstаvnike inženjerskog menаdžmentа.

Osnovаno je rаdi ostvаrivаnjа ciljevа u oblаsti edukаcije, nаučno-istrаživаčkog rаdа i konsаltingа u oblаsti menаdžmentа, uprаvljаnjа ljudskim resursimа, zаštite životne i rаdne sredine, energetske efikаsnosti, održivog rаzvojа i preduzetništvа zаsnovаnog nа tehnologijаma.

Besplatne obuke polaznica koje žele da pokrenu sopstveni biznis i steknu osnovna znanja iz oblasti predzetništva poput: kreiranja poslovne ideje, definisanja biznis plana, apliciranja za dostupne izvore finansiranja.

Prethodne aktivnosti

Obuke

Članovi Udruženja su u prethodnom periodu imali veoma konstruktivnu saradnju sa nastavnicima srednjih škola u Boru i Zaječaru. Primer takvih aktivnosti je organizacija edukacije srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti na teritoriji opštine Bor.

Edukacije

Članovi UNIM-a imaju značajnog iskustva u različitim vidovima edukacija učenika i studenata iz zemlje i inostranstva. U toku je izrada kataloga edukacije Udruženja koji će obuhvatiti opis obuka od interesa ciljnim grupama Udruženja.

Close Menu