EKOLOŠKI OBRAZUJMO SEBE I LjUDE OKO NAS

Edukacija srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti

O projektu

Projekat pod nazivom: “EKOLOŠKI OBRAZUJMO SEBE I LjUDE OKO NAS”, prihvaćen je za finansiranje kao jedan od projekata od javnog interesa u opštini Bor, u 2018. godini

Kratak opis projekta: Projekat podrazumeva edukaciju srednjoškolaca u cilju podizanja ekološke svesti, što se nadovezuje na već postojeću edukaciju osnovaca, predviđenu Strategijom održivog razvoja opštine Bor za period 2011. – 2021. Prvi korak u tome će biti sprovođenje ankete, na osnovu čijih rezultata će se definisati smernice za implementaciju najefektivnijeg programa ekološkog obrazovanja. Pored teorijske nastave, planirana je i realizacija kreativnih radionica na kojima će đaci osmišljavati načine za uvođenje ekoloških sadržaja u svakodnevne školske aktivnosti. Postavljanjem onlajn upitnika na veb platformu, istraživanje će se proširiti i na lokalno stanovništvo, što će omogućiti uvid u trenutno stanje i praćenje promena u budućnosti.

Ciljevi projekta: Osnovni cilj Projekta je utvrđivanje i unapređenje trenutnog stanja ekološke svesti, stavova i znanja učenika srednjih škola, ali i ostalog stanovništva borske opštine. Osnovna ideja je podizanje ekološke svesti i podsticanje učenika na pokretanje inicijativa i akcija usmerenih ka promociji ekološki odgovornog ponašanja i usvajanje ekoloških vrednosti i navika u svakodnevnim životnim aktivnostima. Konzistentnost ciljeva predloženog Projekta i usvojene Strategije održivog razvoja opštine Bor za period 2011. – 2021. ogleda se u usvajanju principa održivog razvoja i upoznavanju građana sa načinima na koje mogu da doprinesu zaštiti i unapređenju stanja životne sredine. Takođe, zajednički cilj je podizanje stepena kvaliteta obrazovanja mladih iz oblasti ekologije.

Realizacija projekta: U okviru projekta „Ekološki obrazujmo sebe i ljude oko nas“ realizovane su radionice u srednjim školama na teritoriji opštine Bor. Projektom su bile obuhvaćene sve srednje škole: Gimnazija „Bora Stanković“, Mašinsko-elektrotehnička škola, Tehnička škola i Ekonomsko-trgovinska škola u Boru.

Nakon održane promocije na kojoj su đaci mogli da se upoznaju sa ciljevima i očekivanim rezultatima Projekta i koje su prednosti samog njihovog učešća na Projektu, uz podršku direktora i profesora sastavljen je spisak zainteresovanih učenika, formirane su grupe polaznika i zakazani termini radionica koji su usklađeni sa obavezama đaka i aktivnostima u samoj školi.

Na samim radionicama, učenicima su najpre predstavljeni osnovni pojmovi iz oblasti ekološkog menadžment, kao i osnovni menadžment alati za generisanje novih ideja i analizu trenutne situacije. Zatim su od strane Projektnog tima bili ohrabreni da sami identifikuju najveće ekološke probleme. Metodom glasanja, zasnovanoj na vi[ekriterijumskoj analizi, učenici su se opredeljivali koji od pomenutih problema je potrebno po njima najurgentnije rešavati. Kao rezultat toga, u svakoj školi, odabrano je po mišljenju učenika pet gorućih ekoloških problema.

Učenici su potom bili podeljeni u timove i svaki od timova je odabrao po jedan od izdvojenih pet problema, koji su kasnije po mentorskom principu oni pokušavali da reše uz pomoć svojih profesora i članova Projektnog tima. Učenici u svim školama uspešno su savladali tematiku radionica i kao dokaz dobili sertifikat za učešće u radionici.

Close Menu